כניסה
10:56

קראת 'שנים מקרא' באמצע חזרת הש"ץ – יתכן שלא יצאת ידי חובה- סימן קכ"ד סעיף ג' עד סעיף ד'

08:33

קראת 'שנים מקרא' באמצע חזרת הש"ץ – יתכן שלא יצאת ידי חובה- סימן קכ"ד סעיף ג' עד סעיף ד'

33:04

דף היומי בחצי שעה – סוטה דף ב'

21:12

הדף היומי | מסכת נזיר דף סו | הרב פנחס יוסף אקרב

02:24

מסכת תמורה פרק ב משנה ב

44:18

נזיר דף סא

03:15

מסכת ערכין פרק ט משנה ד

1:07:14

64הדף היומי מסכת נזיר דף ס"ד הרב בניהו שמואלי שליט"א השיעור היומי ו' ניסן תשפ"ג

36:07

הדף היומי | מסכת נזיר דף סה (בצירוף סרטון על קברי סגוביה) | הרב פנחס יוסף אקרב

13:04

האם כשעשרה אנשים סיימו את תפילת הלחש ניתן להתחיל את חזרת הש"ץ?- סימן קכ"ג סעיף ה'- סימן קכ"ד סעיף ב'

13:23

האם כשעשרה אנשים סיימו את תפילת הלחש ניתן להתחיל את חזרת הש"ץ?- סימן קכ"ג סעיף ה'- סימן קכ"ד סעיף ב'

10:59

הדף היומי ירושלמי מסכת פאה דף מה

05:17

הדף היומי ירושלמי מסכת פאה דף מו

07:20

הדף היומי ירושלמי מסכת פאה דף מד

07:44

הדף היומי ירושלמי מסכת פאה דף מג

04:48

הדף היומי ירושלמי מסכת פאה דף מב

06:18

הדף היומי ירושלמי מסכת פאה דף מא

הדף היומי מסכת נזיר דף סג ו׳ בניסן תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

53:00

63הדף היומי מסכת נזיר דף ס"ג הרב בניהו שמואלי שליט"א השיעור היומי ה' ניסן תשפ"ג

31:41

דף היומי בחצי שעה – נזיר דף סו

04:42

כיצד תפסע לאחור בסיום שמונה עשרה כשמאחוריך יש קיר או ספסל?- סימן קכ"ג אמצע הסעיף 'והש"ץ'- סעיף ד'

04:42

כיצד תפסע לאחור בסיום שמונה עשרה כשמאחוריך יש קיר או ספסל?- סימן קכ"ג אמצע הסעיף 'והש"ץ'- סעיף ד'

הדף היומי מסכת נזיר דף סב ה׳ בניסן תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

29:24

הדף היומי | מסכת נזיר דף סד | הרב פנחס יוסף אקרב

55:52

62הדף היומי מסכת נזיר דף ס"ב הרב בניהו שמואלי שליט"א השיעור היומי ד' ניסן תשפ"ג

24:38

דף היומי בחצי שעה – נזיר דף סה

31:27

דף היומי בחצי שעה – נזיר דף סד

22:01

דף היומי בחצי שעה – נזיר דף סג

03:57

מסכת ערכין פרק ז משנה א

הדף היומי מסכת נזיר דף סא ד׳ בניסן תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

31:16

הדף היומי | מסכת נזיר דף סג | הרב פנחס יוסף אקרב

01:59

מסכת ערכין פרק ו משנה ה

21:34

הדף היומי | מסכת נזיר דף סב | הרב פנחס יוסף אקרב

27:27

הדף היומי | מסכת נזיר דף סא | הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מסכת נזיר דף ס ב׳ בניסן תשפ״ג מפי מו"ר הרב דן גבאי שליט"א

01:38

מסכת ערכין פרק ב משנה ו

09:46

אתה ב'אלקי נצור' ואומרים 'קדושה' האם תסיים את התפילה?- ס' קכ"ב אמ' סע' א 'ומיהו'- ס' קכ"ג אמ' סע' ב'

07:46

אתה ב'אלקי נצור' ואומרים 'קדושה' האם תסיים את התפילה?- ס' קכ"ב אמ' סע' א 'ומיהו'- ס' קכ"ג אמ' סע' ב'

15:07

הדף היומי באידיש מסכת נזיר דף סו

16:15

הדף היומי באידיש מסכת נזיר דף סה

© 2023 הדס - WordPress Theme by WPEnjoy